วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
01/06/55
- รับนักเรียนหน้าประตู
- กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมนักเรียนเข้าแถวให้เรียบร้อย หลังจากนั้นฟังผู้อำนวยการโรงเรียนอบรมนักเรียนหน้าเสาธง หลังจากนั้นนักเรียนก็เข้าห้องเรียน
- สอน ม.2/1 หลังจากสอนเสร็จก็ไปสอนแทนครู ป.6/3
- ขายน้ำ หลังจากพักกลางวัน ไปสอนแทน ป.6/1 และควบคุมชั้นเรียนให้อยู่ในความเรียบร้อย
05/06/55
- เวลา 08: 00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมนักเรียนเข้าแถวให้เรียบร้อย หลังจากนั้นฟังผู้อำนวยการโรงเรียนอบรมนักเรียนหน้าเสาธง หลังจากนั้นนักเรียนก็เข้าห้องเรียน สอน ป.3/1 , ม.2/2 , ม.2/1 หลังจากสอนเสร็จ เวรขายของสหกรณ์ หลังจากนั้น เวลา 12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 เวลา 13:30 น. สอนแทนครู ป.4/1
07/06/55
- เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
- สอน ม.2/2  2 ชั่วโมง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
- เวลา 14:30 น. ซ้อมกีฬาสีและเพลงเชียร์
08/06/55
- เวณหน้าประตู รับ-ส่ง นักเรียน
- ควบคุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง      
- 08:30 น. สอน ม.2/1 และ เวลา 11.30 น. เวณขายน้ำ
- 14:30 น. ซ้อมกีฬาสี และเพลงเชียร์
- ส่งแผนการสอน

11/06/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมแถวและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย หลังจากนั้น ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยควบคุมนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ชั่วโมง และได้ตักอาหารให้นักเรียนพร้อมกับดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนด้วย
- 14:00 น. ซ้อมเพลงเชียร์
- จัดระเบียบแถวกลับบ้าน

12/06/55
- เวลา 08: 00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมนักเรียนเข้าแถวให้เรียบร้อย หลังจากนั้นฟังผู้อำนวยการโรงเรียนอบรมนักเรียนหน้าเสาธง หลังจากนั้นนักเรียนก็เข้าห้องเรียน สอน ป.3/1 , ม.2/2 , ม.2/1 หลังจากสอนเสร็จ เวรขายของสหกรณ์ หลังจากนั้น เวลา 12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 เวลา 13:30 น.
- 14:00 น. ซ้อมเพลงเชียร์และซ้อมกีฬาสี
- 15:15 น. จัดแถวนักเรียนเดนกลับบ้าน

13/06/55
      - 08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
      - สอน ม.2/1
      - 09:30 น. สอนแทนครูเสาวนีย์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
      - 14:00 น. ซ้อมกีฬาสีและเพลงเชียร์

14/06/55
- 08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
- 09:30 น. สอนนักเรียนชั้น,มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 2 ชั่วโมง หลังจากพักเที่ยง สอน ป.3/3
- 14:00 น. ซ้อมเพลงเชียร์และกีฬาสี

15/06/55
- 08:00 น. เดินพาเหรดไปยังสนาม
- 08:30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวการแข่งขันกีฬาสี
- 09:30 น. กีฬาได้เริ่มขึ้น ในการแข่งกีฬาสีในครั้งนี้ก็ได้ช่วยควบคุมนักเรียนให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย และช่วยครูส่งตัวนักกีฬาไปยังกองกลาง และในการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ดิฉันได้มีโอกาสมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาด้วย รู้สึกปลื้มติเป็นอย่างมาก และได้รับมอบหมายงานให้อยู่ฝ่ายทะเบียน
- 16:30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ ซึ่งการแข่งขันกีฬาสีผ่านพ้นไปด้วยดีวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

16/05/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ตรวจเครื่องแต่งกาย ความสะอาด ความเรียบร้อยของนักเรียน
- สอน ม.2/1 ทำความรู้จักกับนักเรียนและอธิบายเนื้อหารที่จะสอนให้นักเรียนฟัง หน่วยที่ 1 อาหารกับการดำรงชีวิต เรื่อง อาหารและสารอาหาร
17/05/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอน ม.2/2 2 คาบ ทำความรู้จักกับนักเรียนและอธิบายเนื้อหารที่จะสอนให้นักเรียนฟัง หน่วยที่ 1 อาหารกับการดำรงชีวิต เรื่อง อาหารและสารอาหาร
- สอน ป.3/3 หน่วยที่ 1 ชีวิตสัมพันธ์กัน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ์กรรม
18/05/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- เวณรับนักเรียนหน้าประตู ทำความรู้จักกับนักเรียน
- สอน ม.2/1 อธิบาย เรื่อง สารอาหารที่ให้พลังงาน 
- เข้าพบครูพี่เลี้ยง
- เวณขายน้ำแข็ง
- ส่งแผนการสอน
21/05/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ทำแผนการสอน
22/05/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- เวณขายของสหกรณ์
- สอน ป.3/1 หน่วยที่ 1 ชีวิตสัมพันธ์กัน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ์กรรม
- สอน ม.2/2  อธิบาย เรื่อง สารอาหารที่ให้พลังงาน
- สอน ม.2/1  อธิบาย เรื่อง สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน
- สอน ป.3/3  อธิบาย เรื่อง แม่และลูก พร้อมทำแบบฝึกหัด
23/05/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมนักเรียนชั้นอนุบาล
- สอนแทนครู ป.2/3 วิชา ภาษาไทย
- สอนแทนครู ป.2/2 วิชา คณิตศาสตร์
24/05/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอน ม.2/2 2 คาบ อธิบาย เรื่อง สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน และซักถามนักเรียนที่ไม่เข้าใจ หลังจากนั้นมอบหมายงานให้นักเรียนทำ แล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนในคาบหน้า
- สอน ป.3/3 อธิบายเนื้อหา เรื่อง ลูกเป็นตัวหรือลูกเป็นไข่ ซักถามความเข้าใจของนักเรียน
- กิจกรรมชุมนุม ช่วยครูพี่เลี้ยง
25/05/55
- รับ-ส่ง นักเรียนหน้าประตู
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอน ม.2/1
- เวณสหกรณ์ 
- ประชุมครูประจำเดือนของทุกเดือน
28/05/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ถ่ายเอกสารข้อมูลนักเรียน ( ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
29/05/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- เวณสหกรณ์ 
- สอน ป.3/1
- สอน ม.2/2
- สอน ม.2/1
- สอน ป.3/3
30/05/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สังเกตการสอนครูพี่เลี้ยง และช่วยตรวจแบบฝึกหัดนักเรียน ม.1/1
- สอน ม.2/1 นำเสนองานหน้าชั้นเรียน เรื่อง สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน
31/05/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอน ม.2/2 2 คาบ
- สอน ม.2/1
- สอน ป.3/3 
- เตรียมความพร้อมกิจกรรมกีฬาสี ( ฝ่ายลงทะเบียน )วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
01/05/55
- ประชุมร่วมกับคณะครูที่โรงเรียน
- การจัดชั้นเรียน
03/05/55
- ปฐมนิเทศก์
- พบครูฝ่ายวิชาการ
04/05/55
- เข้าแถวเคารพธงชาติ
- ควบคุมชั้นเรียนที่รับผิดชอบ
- พบครูพี่เลี้ยง
- ประชุมผู้ปกครอง
07/05/55
- รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
- เข้าแถวหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว
- เข้าพบนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม
08/05/55
- รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
- เข้าแถวหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว
- ประชุม/ปฐมนิเทศก์ที่เขตพื้นที่การศึกษา เขต 4
09/05/55
- รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
- เข้าแถวหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว
- เข้าชั้นเรียนทำความรู้จักนักเรียน
- ส่งนักเรียนกลับบ้าน
10/05/55
- รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
- เข้าแถวหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว
- พบครูพี่เลี้ยง ขอตารางสอน
- จัดอุปกรณ์การเรียนแจกให้นักเรียน
- ช่วยควบคุมชั้นเรียน
- ควบคุมแถวกลับบ้าน
- ส่งนักเรียนกลับบ้าน
11/05/55
- รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
- เข้าแถวหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว
- เข้าขั่วโมงสอน เพื่อเตรียมความพร้อม
- ขายน้ำแข็ง
- ควบคุมแถวกลับบ้าน
- ส่งนักเรียนกลับบ้าน
14/05/55
- รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
- เข้าแถวหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว
- เข้าประชุม
- สอนแทนชั่วโมงอิสลาม
- ควบคุมแถวกลับบ้าน
- ส่งนักเรียนกลับบ้าน
15/05/55
- รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
- เข้าแถวหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว
- เข้าชั้นเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม
- ควบคุมแถวกลับบ้าน
- ส่งนักเรียนกลับบ้าน