วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน


30/07/55
- เวลา 08: 00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมนักเรียนเข้าแถวให้เรียบร้อย หลังจากนั้นฟังผู้อำนวยการโรงเรียนอบรมนักเรียนหน้าเสาธง หลังจากนั้นนักเรียนก็เข้าห้องเรียน 
31/07/55
 - กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
- สอน ม.2/2  1 ชั่วโมง หลังจากสอนเสร็จ
- เวรขายของสหกรณ์ หลังจากนั้น เวลา 12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 เวลา 13:30 น. 
01/08/55
- ควบคุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
- สอน ม.2/1
02/08/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมแถวและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย หลังจากนั้น ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยควบคุมนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ชั่วโมง และได้ตักอาหารให้นักเรียนพร้อมกับดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนด้วย
- สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 2 คาบ เสร็จแล้วพักเที่ยง เที่ยงครึ่งเข้าสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
03/08/55 
- เวลา 08: 00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมนักเรียนเข้าแถวให้เรียบร้อย หลังจากนั้นฟังผู้อำนวยการ
ให้ความรู้แก่นักเรียน เสร็จแล้วเข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ตอนพักเที่ยงมีเวรขายน้ำที่โรงอาหาร 
- ส่งแผนการสอน
นักเรียนชั้น ป.3


ควบคุมดูแลนักเรียนอนุบาล


สังเกตการสอนของครูพี่เลี้ยง

นักเรียนเข้าแถวกลับบ้าน


จัดทำป้ายนิเทศก์

ส่งนักเรียนกลับบ้าน

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
09/07/55 
- กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมนักเรียนเข้าแถวให้เรียบร้อย หลังจากนั้นฟังผู้อำนวยการโรงเรียนอบรมนักเรียนหน้าเสาธง หลังจากนั้นนักเรียนก็เข้าห้องเรียน 
 - ขายน้ำ หลังจากพักกลางวัน ไปสอนแทน ป.6/1 และควบคุมชั้นเรียนให้อยู่ในความเรียบร้อย
10/07/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความระเบียบเรียบร้อย
- สอน ป.3/1 ม.2/2 ม.2/1 ป.3/1
- ขายของสหกรณ์
11/07/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความระเบียบเรียบร้อย
 - สอน ม.2/1
12/07/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความระเบียบเรียบร้อย
- สอน ม.2/2 สองชั่วโมงหลังจากนั้นพักเที่ยง บ่ายโมงเข้าสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
13/07/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ยืนรับนักเรียนหน้าประตู
- ควบคุมแถว ตรวจความระเบียบเรียบร้อย
- สอน ม.2/1  หนึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นพักเที่ยง แล้วไปขายของน้ำที่โรงอาหารตอนเย็นควบคุมแถวนักเรียนกลับบ้าน
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
21/07/55 
- กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมนักเรียนเข้าแถวให้เรียบร้อย หลังจากนั้นฟังผู้อำนวยการโรงเรียนอบรมนักเรียนหน้าเสาธง หลังจากนั้นนักเรียนก็เข้าห้องเรียน 
- ควบคุมชั้นเรียนให้อยู่ในความเรียบร้อย
22/07/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความระเบียบเรียบร้อย
- สอน ป.3/1 ม.2/2 ม.2/1 ป.3/1
- ขายของสหกรณ์
23/07/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความระเบียบเรียบร้อย
 - สอน ม.2/1
24/07/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความระเบียบเรียบร้อย
- สอน ม.2/2 สองชั่วโมงหลังจากนั้นพักเที่ยง บ่ายโมงเข้าสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
25/07/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ยืนรับนักเรียนหน้าประตู
- ควบคุมแถว ตรวจความระเบียบเรียบร้อย
- สอน ม.2/1  หนึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นพักเที่ยง แล้วไปขายของน้ำที่โรงอาหารตอนเย็นควบคุมแถวนักเรียนกลับบ้าน
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
16/07/55 
- กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมนักเรียนเข้าแถวให้เรียบร้อย หลังจากนั้นฟังผู้อำนวยการโรงเรียนอบรมนักเรียนหน้าเสาธง หลังจากนั้นนักเรียนก็เข้าห้องเรียน 
- ควบคุมชั้นเรียนให้อยู่ในความเรียบร้อย
17/07/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความระเบียบเรียบร้อย
- สอน ป.3/1 ม.2/2 ม.2/1 ป.3/1
- ขายของสหกรณ์
18/07/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความระเบียบเรียบร้อย
 - สอน ม.2/1
19/07/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความระเบียบเรียบร้อย
- สอน ม.2/2 สองชั่วโมงหลังจากนั้นพักเที่ยง บ่ายโมงเข้าสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
20/07/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ยืนรับนักเรียนหน้าประตู
- ควบคุมแถว ตรวจความระเบียบเรียบร้อย
- สอน ม.2/1  หนึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นพักเที่ยง แล้วไปขายของน้ำที่โรงอาหารตอนเย็นควบคุมแถวนักเรียนกลับบ้าน
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

25/06/55 
เข้าแถวเคารพธงชาติ
ควบคุมชั้นเรียนที่รับผิดชอบ
พบครูพี่เลี้ยง
ประชุมผู้ปกครอง
26/06/55 

รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
เข้าพบนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม
27/06/55

 - รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
ประชุม/ปฐมนิเทศก์ที่เขตพื้นที่การศึกษา เขต 4
09/05/55 - รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
เข้าชั้นเรียนทำความรู้จักนักเรียน
ส่งนักเรียนกลับบ้าน
28/06/55 

รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
พบครูพี่เลี้ยง ขอตารางสอน
จัดอุปกรณ์การเรียนแจกให้นักเรียน
ช่วยควบคุมชั้นเรียน
ควบคุมแถวกลับบ้าน 
ส่งนักเรียนกลับบ้าน
29/06/55
รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
เข้าขั่วโมงสอน เพื่อเตรียมความพร้อม
ขายน้ำแข็ง
ควบคุมแถวกลับบ้าน 
ส่งนักเรียนกลับบ้าน
1/07/55 

รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
เข้าประชุม
สอนแทนชั่วโมงอิสลาม
ควบคุมแถวกลับบ้าน
ส่งนักเรียนกลับบ้าน
2/07/55
รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
เข้าสอน
ควบคุมแถวกลับบ้าน
ส่งนักเรียนกลับบ้าน

03/07/55 
รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
พบครูพี่เลี้ยง ขอตารางสอน
จัดอุปกรณ์การเรียนแจกให้นักเรียน
ช่วยควบคุมชั้นเรียน
ควบคุมแถวกลับบ้าน 
ส่งนักเรียนกลับบ้าน
04/07/55
รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
เข้าขั่วโมงสอน เพื่อเตรียมความพร้อม
ขายน้ำแข็ง
ควบคุมแถวกลับบ้าน 
ส่งนักเรียนกลับบ้าน
05/07/55 

รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
เข้าประชุม
สอนแทนชั่วโมงอิสลาม
ควบคุมแถวกลับบ้าน
ส่งนักเรียนกลับบ้าน
06/07/55
รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
เข้าชั้นเรียน
ควบคุมแถวกลับบ้าน
ส่งนักเรียนกลับบ้าน
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

18/06/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความเรียบร้อย
- ช่วยสอนแทน
19/06/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความเรียบร้อย
- สอน ป.3/1 ม.2/1 ม.2/2 ป.3/3
- เวรขายของสหกรณ์
- บันทึกข้อมูลลงในสมุด
20/06/55

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความเรียบร้อย
- สอน  ม.2/1
- ช่วยครูพี่เลี้ยงสอนกิจกรรมชุมนุม
- ทำความสะอาดห้องพักครู
21/06/55

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความเรียบร้อย
- สอน  ม.2/2 ม.2/2 ป.3/3

22/06/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความเรียบร้อย
- สอน ป.3/1 ม.2/1 ม.2/2 ป.3/3
- เวรหน้าประตูโรงเรียน
- เวรขายน้ำแข็ง


กีฬาเครือข่าย

กีฬา เครือข่ายประชุมผู้ปกครอง


อาจารย์มานิเทศก์


กีฬาสีโรงเรียนอบรบ เรื่อง ยาเสพติด