วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน


30/07/55
- เวลา 08: 00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมนักเรียนเข้าแถวให้เรียบร้อย หลังจากนั้นฟังผู้อำนวยการโรงเรียนอบรมนักเรียนหน้าเสาธง หลังจากนั้นนักเรียนก็เข้าห้องเรียน 
31/07/55
 - กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
- สอน ม.2/2  1 ชั่วโมง หลังจากสอนเสร็จ
- เวรขายของสหกรณ์ หลังจากนั้น เวลา 12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 เวลา 13:30 น. 
01/08/55
- ควบคุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
- สอน ม.2/1
02/08/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมแถวและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย หลังจากนั้น ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยควบคุมนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ชั่วโมง และได้ตักอาหารให้นักเรียนพร้อมกับดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนด้วย
- สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 2 คาบ เสร็จแล้วพักเที่ยง เที่ยงครึ่งเข้าสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
03/08/55 
- เวลา 08: 00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมนักเรียนเข้าแถวให้เรียบร้อย หลังจากนั้นฟังผู้อำนวยการ
ให้ความรู้แก่นักเรียน เสร็จแล้วเข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ตอนพักเที่ยงมีเวรขายน้ำที่โรงอาหาร 
- ส่งแผนการสอน
นักเรียนชั้น ป.3


ควบคุมดูแลนักเรียนอนุบาล


สังเกตการสอนของครูพี่เลี้ยง

นักเรียนเข้าแถวกลับบ้าน


จัดทำป้ายนิเทศก์

ส่งนักเรียนกลับบ้าน

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
09/07/55 
- กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมนักเรียนเข้าแถวให้เรียบร้อย หลังจากนั้นฟังผู้อำนวยการโรงเรียนอบรมนักเรียนหน้าเสาธง หลังจากนั้นนักเรียนก็เข้าห้องเรียน 
 - ขายน้ำ หลังจากพักกลางวัน ไปสอนแทน ป.6/1 และควบคุมชั้นเรียนให้อยู่ในความเรียบร้อย
10/07/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความระเบียบเรียบร้อย
- สอน ป.3/1 ม.2/2 ม.2/1 ป.3/1
- ขายของสหกรณ์
11/07/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความระเบียบเรียบร้อย
 - สอน ม.2/1
12/07/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความระเบียบเรียบร้อย
- สอน ม.2/2 สองชั่วโมงหลังจากนั้นพักเที่ยง บ่ายโมงเข้าสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
13/07/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ยืนรับนักเรียนหน้าประตู
- ควบคุมแถว ตรวจความระเบียบเรียบร้อย
- สอน ม.2/1  หนึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นพักเที่ยง แล้วไปขายของน้ำที่โรงอาหารตอนเย็นควบคุมแถวนักเรียนกลับบ้าน
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
21/07/55 
- กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมนักเรียนเข้าแถวให้เรียบร้อย หลังจากนั้นฟังผู้อำนวยการโรงเรียนอบรมนักเรียนหน้าเสาธง หลังจากนั้นนักเรียนก็เข้าห้องเรียน 
- ควบคุมชั้นเรียนให้อยู่ในความเรียบร้อย
22/07/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความระเบียบเรียบร้อย
- สอน ป.3/1 ม.2/2 ม.2/1 ป.3/1
- ขายของสหกรณ์
23/07/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความระเบียบเรียบร้อย
 - สอน ม.2/1
24/07/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความระเบียบเรียบร้อย
- สอน ม.2/2 สองชั่วโมงหลังจากนั้นพักเที่ยง บ่ายโมงเข้าสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
25/07/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ยืนรับนักเรียนหน้าประตู
- ควบคุมแถว ตรวจความระเบียบเรียบร้อย
- สอน ม.2/1  หนึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นพักเที่ยง แล้วไปขายของน้ำที่โรงอาหารตอนเย็นควบคุมแถวนักเรียนกลับบ้าน
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
16/07/55 
- กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมนักเรียนเข้าแถวให้เรียบร้อย หลังจากนั้นฟังผู้อำนวยการโรงเรียนอบรมนักเรียนหน้าเสาธง หลังจากนั้นนักเรียนก็เข้าห้องเรียน 
- ควบคุมชั้นเรียนให้อยู่ในความเรียบร้อย
17/07/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความระเบียบเรียบร้อย
- สอน ป.3/1 ม.2/2 ม.2/1 ป.3/1
- ขายของสหกรณ์
18/07/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความระเบียบเรียบร้อย
 - สอน ม.2/1
19/07/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความระเบียบเรียบร้อย
- สอน ม.2/2 สองชั่วโมงหลังจากนั้นพักเที่ยง บ่ายโมงเข้าสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
20/07/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ยืนรับนักเรียนหน้าประตู
- ควบคุมแถว ตรวจความระเบียบเรียบร้อย
- สอน ม.2/1  หนึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นพักเที่ยง แล้วไปขายของน้ำที่โรงอาหารตอนเย็นควบคุมแถวนักเรียนกลับบ้าน
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

25/06/55 
เข้าแถวเคารพธงชาติ
ควบคุมชั้นเรียนที่รับผิดชอบ
พบครูพี่เลี้ยง
ประชุมผู้ปกครอง
26/06/55 

รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
เข้าพบนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม
27/06/55

 - รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
ประชุม/ปฐมนิเทศก์ที่เขตพื้นที่การศึกษา เขต 4
09/05/55 - รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
เข้าชั้นเรียนทำความรู้จักนักเรียน
ส่งนักเรียนกลับบ้าน
28/06/55 

รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
พบครูพี่เลี้ยง ขอตารางสอน
จัดอุปกรณ์การเรียนแจกให้นักเรียน
ช่วยควบคุมชั้นเรียน
ควบคุมแถวกลับบ้าน 
ส่งนักเรียนกลับบ้าน
29/06/55
รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
เข้าขั่วโมงสอน เพื่อเตรียมความพร้อม
ขายน้ำแข็ง
ควบคุมแถวกลับบ้าน 
ส่งนักเรียนกลับบ้าน
1/07/55 

รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
เข้าประชุม
สอนแทนชั่วโมงอิสลาม
ควบคุมแถวกลับบ้าน
ส่งนักเรียนกลับบ้าน
2/07/55
รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
เข้าสอน
ควบคุมแถวกลับบ้าน
ส่งนักเรียนกลับบ้าน

03/07/55 
รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
พบครูพี่เลี้ยง ขอตารางสอน
จัดอุปกรณ์การเรียนแจกให้นักเรียน
ช่วยควบคุมชั้นเรียน
ควบคุมแถวกลับบ้าน 
ส่งนักเรียนกลับบ้าน
04/07/55
รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
เข้าขั่วโมงสอน เพื่อเตรียมความพร้อม
ขายน้ำแข็ง
ควบคุมแถวกลับบ้าน 
ส่งนักเรียนกลับบ้าน
05/07/55 

รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
เข้าประชุม
สอนแทนชั่วโมงอิสลาม
ควบคุมแถวกลับบ้าน
ส่งนักเรียนกลับบ้าน
06/07/55
รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
เข้าชั้นเรียน
ควบคุมแถวกลับบ้าน
ส่งนักเรียนกลับบ้าน
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

18/06/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความเรียบร้อย
- ช่วยสอนแทน
19/06/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความเรียบร้อย
- สอน ป.3/1 ม.2/1 ม.2/2 ป.3/3
- เวรขายของสหกรณ์
- บันทึกข้อมูลลงในสมุด
20/06/55

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความเรียบร้อย
- สอน  ม.2/1
- ช่วยครูพี่เลี้ยงสอนกิจกรรมชุมนุม
- ทำความสะอาดห้องพักครู
21/06/55

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความเรียบร้อย
- สอน  ม.2/2 ม.2/2 ป.3/3

22/06/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความเรียบร้อย
- สอน ป.3/1 ม.2/1 ม.2/2 ป.3/3
- เวรหน้าประตูโรงเรียน
- เวรขายน้ำแข็ง


กีฬาเครือข่าย

กีฬา เครือข่ายประชุมผู้ปกครอง


อาจารย์มานิเทศก์


กีฬาสีโรงเรียนอบรบ เรื่อง ยาเสพติด

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
01/06/55
- รับนักเรียนหน้าประตู
- กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมนักเรียนเข้าแถวให้เรียบร้อย หลังจากนั้นฟังผู้อำนวยการโรงเรียนอบรมนักเรียนหน้าเสาธง หลังจากนั้นนักเรียนก็เข้าห้องเรียน
- สอน ม.2/1 หลังจากสอนเสร็จก็ไปสอนแทนครู ป.6/3
- ขายน้ำ หลังจากพักกลางวัน ไปสอนแทน ป.6/1 และควบคุมชั้นเรียนให้อยู่ในความเรียบร้อย
05/06/55
- เวลา 08: 00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมนักเรียนเข้าแถวให้เรียบร้อย หลังจากนั้นฟังผู้อำนวยการโรงเรียนอบรมนักเรียนหน้าเสาธง หลังจากนั้นนักเรียนก็เข้าห้องเรียน สอน ป.3/1 , ม.2/2 , ม.2/1 หลังจากสอนเสร็จ เวรขายของสหกรณ์ หลังจากนั้น เวลา 12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 เวลา 13:30 น. สอนแทนครู ป.4/1
07/06/55
- เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
- สอน ม.2/2  2 ชั่วโมง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
- เวลา 14:30 น. ซ้อมกีฬาสีและเพลงเชียร์
08/06/55
- เวณหน้าประตู รับ-ส่ง นักเรียน
- ควบคุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง      
- 08:30 น. สอน ม.2/1 และ เวลา 11.30 น. เวณขายน้ำ
- 14:30 น. ซ้อมกีฬาสี และเพลงเชียร์
- ส่งแผนการสอน

11/06/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมแถวและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย หลังจากนั้น ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยควบคุมนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ชั่วโมง และได้ตักอาหารให้นักเรียนพร้อมกับดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนด้วย
- 14:00 น. ซ้อมเพลงเชียร์
- จัดระเบียบแถวกลับบ้าน

12/06/55
- เวลา 08: 00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมนักเรียนเข้าแถวให้เรียบร้อย หลังจากนั้นฟังผู้อำนวยการโรงเรียนอบรมนักเรียนหน้าเสาธง หลังจากนั้นนักเรียนก็เข้าห้องเรียน สอน ป.3/1 , ม.2/2 , ม.2/1 หลังจากสอนเสร็จ เวรขายของสหกรณ์ หลังจากนั้น เวลา 12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 เวลา 13:30 น.
- 14:00 น. ซ้อมเพลงเชียร์และซ้อมกีฬาสี
- 15:15 น. จัดแถวนักเรียนเดนกลับบ้าน

13/06/55
      - 08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
      - สอน ม.2/1
      - 09:30 น. สอนแทนครูเสาวนีย์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
      - 14:00 น. ซ้อมกีฬาสีและเพลงเชียร์

14/06/55
- 08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
- 09:30 น. สอนนักเรียนชั้น,มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 2 ชั่วโมง หลังจากพักเที่ยง สอน ป.3/3
- 14:00 น. ซ้อมเพลงเชียร์และกีฬาสี

15/06/55
- 08:00 น. เดินพาเหรดไปยังสนาม
- 08:30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวการแข่งขันกีฬาสี
- 09:30 น. กีฬาได้เริ่มขึ้น ในการแข่งกีฬาสีในครั้งนี้ก็ได้ช่วยควบคุมนักเรียนให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย และช่วยครูส่งตัวนักกีฬาไปยังกองกลาง และในการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ดิฉันได้มีโอกาสมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาด้วย รู้สึกปลื้มติเป็นอย่างมาก และได้รับมอบหมายงานให้อยู่ฝ่ายทะเบียน
- 16:30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ ซึ่งการแข่งขันกีฬาสีผ่านพ้นไปด้วยดีวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

16/05/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ตรวจเครื่องแต่งกาย ความสะอาด ความเรียบร้อยของนักเรียน
- สอน ม.2/1 ทำความรู้จักกับนักเรียนและอธิบายเนื้อหารที่จะสอนให้นักเรียนฟัง หน่วยที่ 1 อาหารกับการดำรงชีวิต เรื่อง อาหารและสารอาหาร
17/05/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอน ม.2/2 2 คาบ ทำความรู้จักกับนักเรียนและอธิบายเนื้อหารที่จะสอนให้นักเรียนฟัง หน่วยที่ 1 อาหารกับการดำรงชีวิต เรื่อง อาหารและสารอาหาร
- สอน ป.3/3 หน่วยที่ 1 ชีวิตสัมพันธ์กัน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ์กรรม
18/05/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- เวณรับนักเรียนหน้าประตู ทำความรู้จักกับนักเรียน
- สอน ม.2/1 อธิบาย เรื่อง สารอาหารที่ให้พลังงาน 
- เข้าพบครูพี่เลี้ยง
- เวณขายน้ำแข็ง
- ส่งแผนการสอน
21/05/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ทำแผนการสอน
22/05/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- เวณขายของสหกรณ์
- สอน ป.3/1 หน่วยที่ 1 ชีวิตสัมพันธ์กัน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ์กรรม
- สอน ม.2/2  อธิบาย เรื่อง สารอาหารที่ให้พลังงาน
- สอน ม.2/1  อธิบาย เรื่อง สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน
- สอน ป.3/3  อธิบาย เรื่อง แม่และลูก พร้อมทำแบบฝึกหัด
23/05/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมนักเรียนชั้นอนุบาล
- สอนแทนครู ป.2/3 วิชา ภาษาไทย
- สอนแทนครู ป.2/2 วิชา คณิตศาสตร์
24/05/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอน ม.2/2 2 คาบ อธิบาย เรื่อง สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน และซักถามนักเรียนที่ไม่เข้าใจ หลังจากนั้นมอบหมายงานให้นักเรียนทำ แล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนในคาบหน้า
- สอน ป.3/3 อธิบายเนื้อหา เรื่อง ลูกเป็นตัวหรือลูกเป็นไข่ ซักถามความเข้าใจของนักเรียน
- กิจกรรมชุมนุม ช่วยครูพี่เลี้ยง
25/05/55
- รับ-ส่ง นักเรียนหน้าประตู
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอน ม.2/1
- เวณสหกรณ์ 
- ประชุมครูประจำเดือนของทุกเดือน
28/05/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ถ่ายเอกสารข้อมูลนักเรียน ( ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
29/05/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- เวณสหกรณ์ 
- สอน ป.3/1
- สอน ม.2/2
- สอน ม.2/1
- สอน ป.3/3
30/05/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สังเกตการสอนครูพี่เลี้ยง และช่วยตรวจแบบฝึกหัดนักเรียน ม.1/1
- สอน ม.2/1 นำเสนองานหน้าชั้นเรียน เรื่อง สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน
31/05/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอน ม.2/2 2 คาบ
- สอน ม.2/1
- สอน ป.3/3 
- เตรียมความพร้อมกิจกรรมกีฬาสี ( ฝ่ายลงทะเบียน )